Photography Portfolio - 84

At Shisendo (詩仙堂)

The image At Shisendo (詩仙堂) was posted online on the 5 November 2019.