Photography Portfolio - 233

the pagoda at Kiyo Mizu Dera

The image the pagoda at Kiyo Mizu Dera was posted online on the 19 April 2019.