Miscellaneous Photos

 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image
 • Thumbnail image

Cloud View

exit stage right | drooling | compact living | candlelight and prayer | reflections on an organ lesson | nostalgia | incensed | two worlds | speed | rust-proof | tending the jizou | the sun goes down | a walk before dinner | ferocious | free flow | Golden-hour | deep blue | decay & renewal | jedi master? | last post | solitude | floating in a sea of green | Golden-hour at Koshoji | spooky | on guard | Injoji | stony face | lined up | taking the plunge? | negative space | fierce | this way | flying in a blue dream | at dusk | mosquitos be gone! | 光明院 - Koumyou-in | in free-fall | TFI Friday | it's a long way to the top | a gentle breeze | hide & seek | Kuginuki Jizo Shakuzo-ji Temple | ring me | heavenly backdrop | afternoon sunshine | up the creek without a chopstick | after dark | Feeling reflective at 法然院 - Honenin | as time goes by | jizou | 満開です - Full Bloom | foxy | weather-worn | upstairs downstairs | A message from Buddha | a soft spring breeze | Sunday best | a shady corner | faded | donors | blizzarding | I've lost my tail! | a place of worship | a sacred spot on the trail | faded | 玄宮園, Genkyūen | vermillion | caught | purification | being watched | it's so quiet here | to prayer | 醍醐寺 - Daigo Temple | Memorial to the Unknown Soldier | anonymous | fluid | under a blue sky | Cubed | Manpower | incensed | my shadow-self | red | Fury | orange | "Wow" views around Hikone Castle (iii) | "Wow" views around Hikone Castle (ii) | last light | duo tone | a quiet corner | a holy place | Golden-hour | the great escape | on shrine business | racy | foxy | 法然院 - Honenin | colour contrast | after hours | Devotion | money for old rope | wear & tear | at ease | enclosed | Shisa, on Taketomi Island | in the deep freeze | last light | The Guardian (III) - getting grubbier | the sun goes down | the drain pipe | some are more equal than others | warm clothes & icicles | new aprons all-round | goofy | Nanzenji | a very old lantern | midwinter sun | social responsibility | Golden-hour | worlds collide | the bell | welcome | twin ginkos | yellow tones | Fall, at Shinnyodo | still at peace | icicles and warm clothes | this way please | powder coated | winter wonderland | the path to prayer | curves | the last of the leaves | winter wonderland | hidden Kyoto | last light | harmony | someone's praying | last light | Golden-hour | last light | the secret garden | almost done | last light | at peace | in the shade | in the pink | hi | hanging around | BOOM!!!! | snow blind | oxidation | last light | the heart of Scotland | moon watcher | primary colours | Golden-hour | feeling cornered | BOOM!!!! | greenery | the red zone | relics | The fountains of Lake Biwa | jizou - 地蔵 | a shady spot | odds and ends | see the light | 南 - at the bottom of the compass | jizou - 地蔵 | Daikakuji | shade in the garden | It's a long way to the top.... | spring maple | matching furniture | tieing the knot | in the heart of the shrine | this way | framing the shot | another slow day, at Ohmi Shrine | the path to prayer | soft light | holy ground | the curve | a slow day | holy places | spring maple | composing the shot | ring me | ultimate selfies | say cheese | It's a long way to the top.... | two hot ladies | Golden-hour | wick | flight | tofukuji | please rinse your hands | the incense bowl | flowering | a place to sit | rank & file | clothed | 岩屋神社 - Iwaya Shrine | 銀杏 - Ginko in Fall at Chion-in | old world | Kongorinji | deep Fushimi | after prayers....and shopping | tools of the trade | 満開 - Full bloom | regal | neighbourhood watch | I'm home | 真如堂 - Shinnyodo | 銀杏 - Ginko in Fall | please wait here | jizou - 地蔵 | the three amigos | looking up | Chishakuin | winter blanket | reverence | left or right? | spring comes | inviting | old rope | gothic | cuteness | 45 | do not enter | one hot day in August | p.m. | jizou | winter wonderland | magic lantern | winter light | guardians | after the rain | happiness | welcome | summer memories | winter wonderland | frozen hallways | nanzenji | 吉水 - yoshimizu shrine | in fall | awe | Byodoin | two towers | festival time | worship | Byodoin - 平等院 | con-trail | old world | a Christmas prayer for everyone | old meets new | white christmas? | fall | strength | Golden-hour | winter wear | framed | Nijo Castle | orange & red | nanzenji | Uji city | afternoon shadows | last light | a quiet, morning stroll | hishaku | wreathed in gold | wreathed in gold | pure | hidden but not forgotten | after dark | turning | Ginkakuji | secluded | hands of Buddha | by night | spring colors | Golden-hour | last light | lines | Honenin - 法然院 | the bells | 長楽寺 - Chorakuji | the climb | people in glass houses | gothic | this way please | a place to reflect | soft focus | behind the scenes | well hung | "TOLL" - 100 yen | looking up | going my way | blue hour | Adashino Nenbutsuji | cleaning | mosquito road | colour contrast | lakeside pagoda | pausing to look | mosquito path | framed | guardians | vermillion | iris | after the rain | no flower today | flora & fauna | stony face | t l c | lean-to | ripples | icons | p.m. | spring colors | vermillion | "tinkle tinkle..." | shutter chance | lines | heading home | Golden-hour | surfing green waves | Golden-hour | shogunzuka | surface tension | fresh flowers | to prayer | wreathed in flame | koinobori 鯉のぼり | on the march | the abacus | pretty in pink | spring ends | Temple of the Unknown Soldier - 霊山観音 | in transit | the well | green fingers | purple | お坊さん - the priest | safety clothing | wishing | from the shadows | p.m. | art | incongruous | Temple of the Unknown Soldier | Temple Mail | Kyoto, by night | kick the bucket | blue hour | vermillion | step by step | Classic Kyoto | vermillion | gnarled | incongruous | skittle for giants | worlds collide | pink | spring comes | pink | Heian Shrine | protection | Golden-hour | duotone | accessory | Ginkakuji - The Silver Temple | last light | 法観寺 - houkanji | quiet contemplation | the curve | Golden-hour | beauty | vermillion | just passing through | the view from afar | the unexamined life is not worth living | battleship | The Forth Rail Bridge | under the bridge | the bridges | the crossing | heading home for Christmas | remembering | at Chishakuin - 智積院 | full house | after hours | in flames | grubby | after dark | red hot | circles & cycles | Fall-en | Japanese sake warehouse, Fushimi district | last light | sweetness & light | Nachi Shrine and waterfall | hishaku | prayer cushions | reflective | grounded | on the tiles | iconic Kyoto | give me a moment | to prayer | afternoon shadows | auburn | a solemn place | the apron | Sekihō-ji (石峰寺) | At Nenbutsuji | At Nenbutsuji | a quiet moment | oasis | going topless | footwear | a quiet corner | afternoon shadows | only silence | Welcome to Sanzenin 三千院 | floating | it's a long way to the top | under the tree | Golden-hour | twisters | afternoon shadows | storm clouds gathering | last light | petals | flight | afternoon shadows | shallow waters | behind glass | skyline | in Fall | forgotten | someone is home | it's still cool in the shade | L I F E C Y C L E | fly me to the moon | old rope | Mrs & Mr | a warm, spring sunset | Kyoto, to be precise.... ;-) | footwear | shoulder to shoulder | golden hour | 1st class mail | modern tech | Enjoy....! | in the mirror | waves & circles | V | a place to rest | Shogunzuka | footwear | 真如堂 - Shinnyodo | at Nanzenji | at Nanzenji | s n o w p i e r c e r | Powder snow at Nanzenin, 南禅院 | the arch | naked | Divine light in the shrine | book worm | Fall Colours | late afternoon | bamboo | amongst the maple | silence | ceremonial | Kyoto, November | m o o n l i t | engulfed in flames | sheltering under the maple | 三明院 - Sanmyo-in | eaves, leaves....and a lightning conductor | at peace...in a holy place | hanging by a thread | caught | summer wanes | photographing in the wood | golden hour | don't stop now | Golden-hour | Scarlet | solitude this way | after the rain | look right before crossing | in the heart of Scotland | don't be greedy | The Edinburgh Military Tattoo | The Edinburgh Military Tattoo | p.m. | the lock up | the snowflakes fall | in the tree house | little ones | a quiet afternoon | something is "new" | precision | under the surface | after the rain | off the beaten path | slippery when wet | Golden-hour | only the wind in the leaves | sacred spaces | tension | the drain | the bullet's perspective | golden-hour | red on blue | right angles and circles | Uji | Zennoji | Golden-hour | the sun goes down | sacred spaces | hishyaku | a breezy afternoon | a quiet moment | no, thankyou | Spring colours.....and blue | wonderment | sacred spaces | sacred spaces | a shady spot | at prayer | bamboo, at golden-hour | it's the traffic cone that makes it.... | thinking about it.... | cruising | incensed | a drink for everyone | spring | heading to prayer | after hours | 1 | "Beauty" | snail trail | early risers | nice moustache | a winter wonderland | security | old & new | under the blossoms | a holy place | illumination | speeding to prayer..... | Itsukushima | at Rieun-in, 霊雲院 | recycled | the King's chair? | Come back later: Rokuō-in (鹿王院) | out of bounds | footwear | looking in | Yasaka Pagoda | the incense bowl | the rise of the phoenix | Enryakuji | "GO GO GADGET CAMERA!" | a quiet corner | Jizou | heading into the sunset | It's golden hour - at Kōshō-ji 興聖寺 | alone in the garden | taking a break from business | the straight and narrow | Golden-hour | alone in the garden | a winter garden | golden hour | tending the lawn | the window | hidden | job done | Hōnen-in - 法然院 | You may say I'm a dreamer.... | under a crescent moon | leaf litter | learning curve | dressed in white | a cool breeze, at Chishaku-in - 智積院 | yes!!! road trip!!! | out of action.... | complimentary colours | are you sure....? | afternoon shadows | someone's coming | 12:10 | at Eigenji - 永源寺 | tree house? | at Eigenji - 永源寺 | golden hour | hishyaku (ひしゃく) | a humid day | hishyaku (ひしゃく) | | Ỗ│Ỗ | at Sanzen-in, 三千院 | one step at a time | handbags & gladrags | at Nanzenji, 南禅寺 | On Watch: at Nanzenji, 南禅寺 | after prayer | the steps to prayer | green hair, at Renge-ji - 蓮華寺 | polished | hishyaku (ひしゃく), at Chishaku-in - 智積院 | on the edge | hishyaku (ひしゃく), at Chishaku-in - 智積院 | quiet contemplation | silence, at Kozanji - 高山寺 | knotted, at Saimyouji - 西明寺 | a summer breeze, at Chishaku-in - 智積院 | Kozanji - 高山寺 | red / blue | a spot of shade | footwear | well rounded | a slow day | untitled | p.m. | 五円 - 5 Yen | under the stars, at Nanzenji (南禅寺) | the Guardian | 新緑 - New Green | a job well done | on the grid | put your tongue back in | a lost sole | Nanzenji, under the stars | Golden. Labrador. | Fushimi Inari Shrine - 伏見稲荷大社 | window seat | H2O | the round window | peek-a-boo | footwear | a holy place | moss cushion | tunnel vision | window seat | tranquility | p.m. | The Guardian (II) | golden hour | forgotten dreams | shoes off | The Fountains of Lake Biwa | after hours | The Fountains of Lake Biwa | fountain nozzles at golden hour | run rabbit run | sunset moon | if you can reach it | untitled | still life | Zōri (草履) at golden hour | golden hour | I'm sorry sir, I think you've had enough... | Torii | Egypt | lines & lanterns | bamboo & water | p.m. - 午後 | solitude | holy water | wish | circles | timeless place | well worn | a.m. - 午前 | untitled | plop | untitled | looking pensive | Nanzenji - 南禅寺 | making pickles | snow-bound | up | Family Values | Fall, Nanzenji - 秋、南禅寺 | / | japanese drain pipe | untitled | Yasaka Shrine | Nanzenji - 南禅寺 | black sun white sun | sudare - 簾 | 16:08 | mellow | visit japan | untitled | noir | discarded | untitled | CSI Kyoto | sunday afternoon | the more things change.... | untitled | good balance | alive and klicking | untitled | bamboo | the fallen ones | ghosts of the past | 南禅寺 - Nanzenji | untitled | oxidation | だるま堂 - daruma doh | the best things in life are free | dinner time | 岡たみ旅館 - Okatami Ryokan | at Ryoanji | ひしゃく - hishaku | drink food sweets...& curves | Secret Garden | hidden shrine | untitled | untitled | 南禅寺 - Nanzenji | moon over yasaka | p.m. | where to.....? | 南禅寺 - Nanzenji | I wonder what they sell.... | Shorenin | fly me to the moon | untitled | alone...at Fushimi Inari Shrine | an invitation | another visit | twilight lamplight | don't stop the signal | a gentle breeze | hair product | rays & rods | split tone | sunny days, crepuscular rays & holidays(?)... | it's a feeling not a word... | untitled | the garden path | untitled | Open | 新緑 - New green | golden hour | stones | ;-) | little dreamer | go on...you know you want to | rank and file | dance class | one wish | Meltwater | ひしゃく - Hishyaku | The Blue Room | is that the only way out of here? | circles and right angles | Did you get my good side?! | Infra-red, Heian Shrine (赤外線、平安神宮) | ひしゃく - Hishyaku | untitled | untitled | Best Foot Forward | Regimentation | Ropey | Ropey | untitled | Heian Shrine, Infrared - 平安神宮、赤外線 | ひしゃく - Hishyaku | Nanzenji - Infrared 南禅寺 赤外線 | untitled | Tea House | ひしゃく - Hishyaku | Filter the News | untitled | Footwear | Right Angles | Drainage | 3pm | The Still of the Night - II/III | New Green | Untitled | Return to sender | Islands | Noir | Blue Moon | Jisso-In | Beware of the Dog | untitled | My belly used to be THIS BIG! | Come With Me If You Want To Live | hope | Welcome | untitled | untitled | untitled | untitled | untitled | untitled | untitled | 京都の御所 - The Emperor's Palace, Kyoto 2/2 | 京都の御所 - The Emperor's Palace, Kyoto | untitled | untitled | untitled | untitled | untitled | untitled | 十円 (10 Yen) | untitled | Last Minute Rewrite | In & Out | untitled | The Lighthouse Keeper | Off The Wall | Flow | Oh No! It's That Time Again... | Please Sit | watersteps | Last Man Standing | Not My Home! | Alien Green | Orion | untitled | おでん | Cone | untitled | untitled | untitled | untitled | Heian Jingu 平安神宮, infrared 赤外線 | Crystal II | Hooked | The Fountains of Lake Biwa 4/5 | The Fountains of Lake Biwa 3/5 | The Fountains of Lake Biwa 2/5 | The Fountains of Lake Biwa 1/5 | Up to their necks in it | Daruma - Job Done | Lost | Work 3 / 3: Pick 'n' Choose | Work 2 / 3: Footwork | Work 1 / 3: Clockwork | No Fun | Say 'Cheese' | Chilled-out Dummy | Sleepy Dummy | Untitled | Antiques | Untitled | Crystal | :D!!! | China Man | Untitled | It's looking up! | For those no-longer with us... | MO-AN - 茂庵 | maple, at Jingo-ji | at Sanzen-in, 三千院 | okazaki betsuin temple - 岡崎別院 | Fall, at Chion-in, 知恩院 | Return to Archive

» Return to the list of archived images